Disclaimer & privacy

A. ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 1. Algemeen 

1.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, bestellingen en overeenkomsten van en/of met Intervest Offices & Warehouses NV betreffende alle werkzaamheden (o.m.) voor en leveringen en/of diensten aan Intervest Offices & Warehouses NV door haar wederpartij, hierna "de opdrachtnemer" genoemd.

1.2.      De toepassing van eventuele algemene of bijzondere voorwaarden  van de opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ook al zouden deze voorafgaandelijk gelding hebben gehad, en vervalt in ieder geval bij het aangaan van een overeenkomst met Intervest Offices & Warehouses NV. Bijgevolg zijn alle voorwaarden van de opdrachtnemer, vermeld op welke document dan ook en/of voorafgaandelijk medegedeeld op welke wijze dan ook, niet tegenstelbaar aan Intervest Offices & Warehouses NV. Dit geldt tevens wanneer een ‘toestemming’ zou kunnen afgeleid worden uit een ondertekende vermelding op enig document van de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer erkent uitdrukkelijk dat, zelfs indien deze diens voorwaarden eerder zou hebben medegedeeld en deze niet zouden geprotesteerd zijn door Intervest Offices & Warehouses NV, hij zijn voorwaarden nimmer zal kunnen tegenstellen aan Intervest Offices & Warehouses NV.

1.3.      Onder "overeenkomst" wordt verstaan iedere overeenkomst tussen Intervest Offices & Warehouses NV en de opdrachtnemer gesloten, al dan niet vastgelegd in een geschrift. Onder "bestelling" wordt verstaan iedere bestelling door Intervest Offices & Warehouses NV bij de opdrachtnemer geplaatst, al dan niet vastgelegd in een bestelbon of een order van Intervest Offices & Warehouses NV met een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, leveringen of diensten.

Artikel 2. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst/bestelling

2.1.      Een overeenkomst wordt pas van kracht na ondertekening door een rechtsgeldige vertegenwoordiger, zowel van Intervest Offices & Warehouses NV, als van de opdrachtnemer. Bestellingen worden pas van kracht hetzij na een schriftelijke bevestiging, hetzij na ondertekening van een bestelbon door een rechtsgeldige vertegenwoordigers van Intervest Offices & Warehouses NV, waarna de opdrachtnemer de order bevestigt door terugzending van een ondertekende kopie van de bestelbon of een eigen orderbevestigingsformulier, dan wel dat de opdrachtnemer geacht wordt te hebben bevestigd bij gebreke aan enige reactie zoals omschreven onder art. 2.3..

2.2.      Iedere aanvulling op of wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst of bestelling, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de prijs, de leveringstermijnen en de uitvoeringsmodaliteiten, dient schriftelijk te worden overeengekomen teneinde als geldig beschouwd te worden.

2.3.      Iedere betwisting door de opdrachtnemer van de overeenkomst/bestelling dient binnen acht (8) kalenderdagen na datum van de ondertekening van de overeenkomst/bestelbon door Intervest Offices & Warehouses NV te gebeuren, in welk geval de opdracht/bestelling geacht wordt niet gegeven, respectievelijk niet geplaatst te zijn en de overeenkomst/bestelling als niet bestaande beschouwd wordt. Indien de overeenkomst/bestelling niet binnen voormelde termijn van acht (8) kalenderdagen betwist werd, zijn Intervest Offices & Warehouses NV en de opdrachtnemer hierdoor gebonden. Hetzelfde is het geval indien de opdrachtnemer de werkzaamheden aanvat, ook al is de termijn van 8 dagen nog niet verstreken. Iedere navolgende betwisting wordt als laattijdig en niet-ontvankelijk beschouwd.

De bedoelde betwisting kan geen betrekking hebben op de bepalingen van de overeenkomst/bestelling en de huidige voorwaarden. 

2.4.      Afwijkingen (m.i.v. meerwerken en/of meerkosten) van de oorspronkelijke overeenkomst/bestelling zijn slechts toegestaan indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk met Intervest Offices & Warehouses NV is overeengekomen.

2.5.      Vermeldingen in de overeenkomst/bestelling of de algemene voorwaarden die duidelijk op een vergissing berusten of kwalificeren als schrijf- of rekenfouten, binden Intervest Offices & Warehouses NV niet.

2.6.      De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die een gevolg is van onjuistheden en/of onduidelijkheden in de hem door Intervest Offices & Warehouses NV verstrekte gegevens waarover hij Intervest Offices & Warehouses NV niet voorafgaandelijk aan de uitvoering van de opdracht/bestelling schriftelijk heeft ingelicht. De opdrachtnemer wordt verondersteld alle gegevens betreffende de overeenkomst/bestelling op hun juistheid en volledigheid gecontroleerd te hebben, dan wel zelf nagekeken te hebben welke gegevens en/of documenten hij nog zou behoeven ten einde zijn offerte, ... correct op te stellen. Het voorgaande maakt een resultaatsverbintenis uit in hoofde van de opdrachtnemer.

Artikel 3. Algemene verplichtingen van de opdrachtnemer

3.1.      De opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat de te vervullen opdracht en/of de te leveren goederen en/of de presteren diensten geheel beantwoorden, naast de gebruikelijke vereisten, aan de in de overeenkomst/bestelbon gestelde (bijzondere) kwalitatieve en andere vereisten. Deze vereisten kunnen tevens onrechtstreeks voortvloeien uit enig ander document, zoals bijvoorbeeld een offerte, een catalogus, een plan, een tekening, een model, een vergunning en/of een wettelijke of reglementarie bepaling. De opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de opdracht en/of de levering van de bestelde goederen en/of het presteren van gevraagde diensten de algemene zorgvuldigheidsplicht in acht te nemen en derhalve te handelen zoals elke normaal vooruitziende en zorgvuldige opdrachtnemer die zich in een soortgelijke situatie bevindt en met inachtneming van de regels der kunst en goed vakmanschap.

3.2.      De opdrachtnemer is verplicht stipt en onmiddellijk de schriftelijke en mondelinge orders en aanwijzingen van Intervest Offices & Warehouses NV op te volgen.

3.3.      De opdrachtnemer verbindt zicht ertoe jegens Intervest Offices & Warehouses NV  om zowel de op het uit te voeren werk, het te leveren goed of de presteren dienst geldende voorschriften, als de dienaangaande voor Intervest Offices & Warehouses NV en/of de oprdrachtnemer toepasselijke wetten en reglementen stipt na te leven, en als hij deze niet zelf zou kunnen vervullen ingevolge de aard van deze bepalingen, Intervest Offices & Warehouses NV daar tijdig, i.e. minstens 7 dagen voorafgaandelijk op te wijzen. Intervest Offices & Warehouses NV kan inzage vragen van alle documenten, attesten e.d. ter zake. Als de opdrachtnemer van oordeel zou zijn dat Intervest Offices & Warehouses NV zelf enige wettelijke verplichting nalaat te vervullen, dient hij Intervest Offices & Warehouses NV hier onmiddellijk schriftelijk op te wijzen, zo niet kan hij dit later om geen enkele reden aan Intervest Offices & Warehouses NV of derden tegenwerpen. Het hier bepaalde geldt ook in het bijzonder voor alle documenten, ingevolge (o.m.) de arbeids-, sociale en fiscale wetgeving. 

3.4.      De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle bedrijfs- of andere informatie, van welke aard dan ook en ook als deze niet als vertrouwelijk werd aangemerkt, hem voorafgaandelijk, tijdens, dan wel na de uitvoering van de overeenkomst en/of de levering van de bestelde goederen/diensten ter kennis is gebracht of gekomen, met inbegrip van alle tekeningen, modellen, constructies, staalnames e.d. Het bestaan van de overeenkomst of bestelling valt eveneens onder deze geheimhoudingsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Intervest Offices & Warehouses NV.

3.5.      De opdrachtnemer is verplicht om voorafgaandelijk aan de aanvaarding van de opdracht/bestelling de juistheid, volledigheid en conformiteit van alle door Intervest Offices & Warehouses NV verstrekte gegevens, specificaties en beschrijvingen die verband houden met of enige relevantie hebben ten aanzien van de te vervullen opdracht en/of de te leveren goederen/diensten (met begrip van, ingeval de overeenkomst/bestelling betrekking heeft op bouw- of verbouwingswerken, de beschrijving van de plaatselijke toestand, de afmetingen van de bouwplaats, de hoeveelheden van de benodigde bouwmaterialen e.d.) te controleren, en wordt aldus geacht volledig ingelicht te zijn. De opdrachtnemer heeft bijgevolg geen recht op enige vergoeding voor eventueel meerwerk dewelke het gevolg zou zijn van enig gebrek aan informatie. Het voorgaande geldt tevens wanneer de meerwerken het gevolg zouden zijn van een onvoorzienbaar gegeven.

Het is bovendien de taak van de opdrachtnemer om, voor zover nodig, bijkomende informatie, monsters, omschrijvingen en voorts al hetgeen de opdrachtnemer daartoe nodig acht, tijdig bij Intervest Offices & Warehouses NV op te vragen. Iedere afwijking t.o.v. het medegedeelde en de werkelijke situatie, valt enkel ten laste van de opdrachtnemer en het (mogelijke) gebreke aan degelijke, voorafgaandelijke controle.

3.6.      Intervest Offices & Warehouses NV is gerechtigd om op ieder ogenblik en in gelijk welk stadium van de uitvoering van de overeenkomst/bestelling de status van de geleverde goederen/diensten of van het reeds uitgevoerde werk op te vragen aan de opdrachtnemer en te controleren en alle informatie, documenten, bescheiden en certificaten die daarop betrekking hebben bij de opdrachtnemer op te vragen. Een en ander doet evenwel op geen enkel vlak afbreuk aan de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor de niet-nakoming van diens contractuele, buitencontractuele, wettelijke en reglementaire verplichtingen terzake en voor de gebrekkigheid van de door hem reeds geleverde goederen of diensten of voor gelijk welke deficiënties, zichtbare en verborgen gebreken dan wel de ongeschiktheid van de reeds door hem geleverde goederen of van de door hem bij de uitvoering van de opdracht/bestelling gebruikte materialen enerzijds, en aan de daaruit voortvloeiende vorderingsrechten en aanspraken van Intervest Offices & Warehouses NV anderzijds. Het een en ander gebeurt ten vroegste en conform huidige voorwaarden op het ogenblik van de definitieve oplevering.

De opdrachtnemer verleent, zonder dat hiervoor enige (bijkomende) vergoeding voor in rekening gebracht kan worden, Intervest Offices & Warehouses NV op diens eenvoudig verzoek de nodige medewerking voor het uitvoeren van dergelijke controle. De opdrachtnemer verleent Intervest Offices & Warehouses NV bovendien onvoorwaardelijk toegang tot alle ruimten waar de betrokken overeenkomst/bestelling door de opdrachtnemer wordt uitgevoerd.

Artikel 4. Eigendom, intellectuele eigendom en vrijwaring 

4.1.      Alle op de overeenkomst/bestelling betrekking hebbende documenten die door Intervest Offices & Warehouses NV aan de opdrachtnemer worden verstrekt of door of voor Intervest Offices & Warehouses NV worden gemaakt, blijven eigendom van Intervest Offices & Warehouses NV. 

4.2.      De opdrachtnemer vrijwaart Intervest Offices & Warehouses NV voor aanspraken wegens inbreuk op auteurs- en/of octrooirechten en andere intellectuele rechten van derden inzake door de opdrachtnemer geleverde goederen c.q. verrichte werkzaamheden. Hij zal vrijwillig, op eigen kosten en op het eerste verzoek van Intervest Offices & Warehouses NV, tussenkomen in  rechtsgedingen inzake auteurs- en/of octrooirechten en andere intellectuele rechten, dan wel andere rechten uit industriële of intellectuele eigendom.

De opdrachtnemer zal Intervest Offices & Warehouses NV vrijwaren voor iedere veroordeling, evenals voor alle kosten, die Intervest Offices & Warehouses NV heeft dienen te maken en dit tevens indien de kosten de wettelije grenzen (o.m. RPV) overschrijden. 

4.3.      De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dienaangaande strekt zich tevens uit tot de (niet limitatief) werknemers, aangestelden, onderaannemers, … van de opdrachtnemer.

Artikel 5. Overdracht, uitbesteding en cessie

5.1.      Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intervest Offices & Warehouses NV mag de opdrachtnemer enig(e) overeengekomen werk, levering of dienst of een gedeelte daarvan niet door een derde laten uitvoeren, noch zich van niet eigen werknemers bedienen, en evenmin de overeenkomst overdragen. Hij dient deze met eigen voldoende gekwalificeerd personeel uit te voeren.

5.2.      Indien de overdracht dan wel uitbesteding of onderaanneming door Intervest Offices & Warehouses NV schriftelijk wordt toegestaan, dan stelt de opdrachtnemer daarover onmiddellijk een schriftelijke overeenkomst op met de derde, waarvan de bestaande overeenkomst tussen partijen en deze algemene voorwaarden deel uitmaken, en waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat de opdrachtnemer en de derde hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn ten opzichte van Intervest Offices & Warehouses NV voor de uitvoering van het werk of de levering van het goed en/of dienst, alsook voor de naleving van alle toepasselijke wetten en reglementen. De opdrachtnemer blijft ten allen tijde aansprakelijk voor deze genoemde derde. De opdrachtnemer bezorgt Intervest Offices & Warehouses NV onverwijld een kopie van de overeenkomst ondertekend met de derde.

5.3.      Het is de opdrachtnemer niet toegestaan uit de overeenkomst/bestelling voortvloeiende vorderingen op Intervest Offices & Warehouses NV zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook over te dragen.

Artikel 6. Verzekering

6.1.      De opdrachtnemer is verplicht alle gevolgen van zijn mogelijke aansprakelijkheid te verzekeren, en is verplicht dit op eerste verzoek aan Intervest Offices & Warehouses NV te bewijzen.

6.2.      In het bijzonder dient de opdrachtnemer te zorgen voor de verzekering voor afdoende bedragenvan (niet limitatieve opsomming):

 • de in artikel 7 omschreven aansprakelijkheden en schadevergoedingsplichten;
 • enige specifieke beroepsaansprakelijkheid eigen aan de professionele kwalificatie van de opdrachtnemer of de beroepscategorie waartoe deze behoort, dan wel eigen aan de overeenkomst/bestelling;
 • de producten- en dienstenaansprakelijkheid ook na (op)levering, inclusief de aansprakelijkheid voor enige schadevergoeding door brand en/of explosie;
 • de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor verborgen gebreken en, ingeval de overeenkomst/bestelling betrekking heeft op bouw- of verbouwingswerken, de tienjarige aansprakelijkheid van de opdrachtnemer overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 B.W.;
 • de aansprakelijkheid ingevolge artikel 544 B.W.(welke dekking verder strekt dan enkel de aanpalende panden onder voorwaarde van plaatsbeschrijving, welke verzorgd wordt door de opdrachtnemer);
 • de burgerrechtelijke aansprakelijkheid;
 • de arbeidsongevallen;
 • bij levering of inzet van motorrijtuigen of ander rollend materieel iedere vorm van verplichte aansprakelijkheids- en/of zaakverzekering.

6.3.      In alle verzekeringspolissen van de opdrachtnemer moet voorzien worden in een algehele afstand van verhaal jegens Intervest Offices & Warehouses NV, behoudens bedrog of opzettelijke fout van deze laatste.

In alle verzekeringspolissen van de opdrachtnemer moet tevens een clausule opgenomen worden volgens dewelke de verzekeraar, in geval van niet-betaling door de opdrachtnemer van de verzekeringspremies of andere aan de verzekeraar verschuldigde bedragen, de verzekeringspolis slechts mag beëindigen nadat hij eerst bij aangetekend schrijven Intervest Offices & Warehouses NV in kennis heeft gesteld van de wanbetaling en haar de mogelijkheid heeft geboden om binnen de dertig (30) dagen na dit aangetekend schrijven zelf de door de opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies of andere verschuldigde bedragen te voldoen. De opdrachtnemer zal ten allen tijde gehouden zijn tot deze vergoedingen en eventuele bijkomende kosten, welke op eerste verzoek terug te betalen zijn aan Intervest Offices & Warehouses NV.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

7.1.      De opdrachtnemer vrijwaart Intervest Offices & Warehouses NV voor alle gevolgen, schade (m.i.v. alle mogelijke kosten) en aansprakelijkheid ten aanzien van derden ingevolge fouten (m.i.v. de lichtste en/of lichte fouten) of nalatigheden van de opdrachtnemer (m.i.v. diens werknemers, aangestelden onderaannemers, …), onder meer door niet-naleving door de opdrachtnemer van contractuele of wettelijke verplichtingen of diens aanwezigheid of handelingen, dan wel niet-handelen, op de plaats der levering of werken. De vrijwaring of tussenkomst door de opdrachtnemer, en de eventuele vrijwillige tussenkomst door de opdrachtnemer in elk rechtsgeding in hetwelk Intervest Offices & Warehouses NV betrokken is, heeft plaats op eerste verzoek van Intervest Offices & Warehouses NV. Dit ten allen tijde op eigen kosten van de opdrachtnemer. 

7.2.      De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade (rechtstreeks en/of onrechtstreeks) die Intervest Offices & Warehouses NV en/of derden ten gevolge van een handelen, een gebrek aan handelen, een wanprestatie of onrechtmatige daad van de opdrachtnemer (m.i.v. diens werknemers, aangestelden onderaannemers, …) dan wel enige vorm van (m.i.v. foutloze) aansprakelijkheid met betrekking tot diens werken of goederen, mocht(en) lijden. 

7.3.      Evenzeer is de opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door gebruik van zaken of materieel/materiaal door de opdrachtnemer voor en/of m.b.t. de uitvoering van de bestelling/overeenkomst, geleden door Intervest Offices & Warehouses NV, door het personeel, de bestuurders en wettelijke vertegenwoordigers, de zelfstandige medewerkers van Intervest Offices & Warehouses NV, huurders en door derden. 

7.4.      De opdrachtnemer kan met betrekking tot de hiervoor omschreven aansprakelijkheden geen beroep op overmacht doen, behoudens voor gevallen van zware natuurramp, (kern)oorlog of nucleaire ramp, telkens met weerslag op de plaats van uitvoering en/of levering. 

7.5.      Goederen worden eigendom van Intervest Offices & Warehouses NV bij de werkelijke levering van de goederen/diensten op het in de overeenkomst/bestelbon opgegeven leveringsadres of volgens de vooruitgang van de werken. Bij uitvoering van werken door de opdrachtnemer behoudt deze laatste het risico van de werken en de goederen tot op het ogenblik van de globale en definitieve oplevering van het totaalproject aan Intervest Offices & Warehouses NV door deze laatste schriftelijk goedgekeurd. Intervest Offices & Warehouses NV draagt echter het risico van verlies of beschadiging van de werken door toeval of overmacht vanaf de voorlopige oplevering. 

7.6.      Ieder eigendomsvoorbehoud strijdig met het bovenstaande, opgenomen in enig document uitgaande van de opdrachtnemer gericht aan Intervest Offices & Warehouses NV, wordt voor niet-geschreven gehouden. 

Artikel 8. Facturatie 

8.1.      De facturen wordt door de opdrachtnemer aan Intervest Offices & Warehouses NV gezonden, vergezeld van de door of namens Intervest Offices & Warehouses NV getekende bestelbonnen leveringsbonnen en vorderingsstaten, die enkel een toelating tot facturatie doch geen enkele goedkeuring van het geleverde goed of de uitgevoerde opdracht inhouden.

De goedkeuring door Intervest Offices & Warehouses NV geschiedt pas:

 1. indien het een levering van diensten en/of van niet in een gebouw geïncorporeerde goederen betreft, bij de aanvaarding van de goederen en/of diensten en desgevallend ingeval de corresponderende, conforme factuur niet binnen een redelijke termijn (minimaal 60 dagen na de vervaldag) door Intervest Offices & Warehouses NV wordt geprotesteerd; of,
 2. indien het de uitvoering betreft van een bouw- of verbouwingswerk of de levering van goederen/materialen die bij de uitvoering van dergelijk werk onroerend door incorporatie is geworden, bij de definitieve oplevering door de opdrachtnemer aan Intervest Offices & Warehouses NV en schriftelijk door deze laatste goedgekeurd, definitieve oplevering die alleszins uitsluitend de zichtbare conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken van de werken dekt. 

Deelbetalingen door Intervest Offices & Warehouses NV gelden niet als aanvaarding van de factuur. Zelfs een volledige en onvoorwaardelijke betaling van een factuur houdt nog steeds de verwerping in van de (factuur)voorwaarden van de opdrachtnemer en geldt geenszins als een aanvaarding van het werk, de dienst of de conformiteit van de levering.

8.2.      De facturen dienen verder de volgende gegevens te vermelden: het nummer van de bestelbon van Intervest Offices & Warehouses NV, het PO-nummer, het werk, de datum van de overeenkomst, het totaalbedrag van de overeengekomen prijs, een juiste en een gedetailleerde omschrijving van hetgeen waarvoor betaling wordt gevraagd, de contactpersoon binnen Intervest Offices & Warehouses NV. Een factuur die niet voldoet aan de voorwaarden van dit artikel wordt als niet-conform en ongeldig gekwalificeerd en zal onbetaald worden teruggezonden naar de opdrachtnemer.

8.3.  Bij gebreke aan de bovengenoemde bijlages, evenals bij gebreke aan vermelding van de vereiste gegevens op de factuur, kan de factuur administratief niet worden verwerkt en geeft dit aanleiding tot opschorting van betalingen. Het is de loutere verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om na te gaan of de vereiste bijlages en vermeldingen volledig zijn.

8.4. Indien Intervest Offices & Warehouses NV, i.g.v. een factuur niet zou voldoen aan het bovenstaande, toch zou overgaan tot betaling van de betreffende, niet-conforme factuur, kan dit geenszins betekenen dat zij afstand zou hebben gedaan van de toepassing van haar voorwaarden.

Artikel 9. Betaling : (eind)afrekening 

9.1.      Betalingen geschieden op basis van een overeen te komen termijnschema, en bij het ontbreken van een overeengekomen termijnschema na de definitieve oplevering van het werk of volledige levering van de goederen. De facturen van de opdrachtnemer worden door Intervest Offices & Warehouses NV betaald binnen dertig (30) dagen na de dag waarop aan alle hiervoor omschreven voorwaarden is voldaan, zijnde ten vroegste de datum van toezending der factuur aan Intervest Offices & Warehouses NV, vermeerderd met 5 werkdagen.

Bij ongegronde overschrijding van voormelde betalingstermijn kan Intervest Offices & Warehouses NV over het onbetaalde factuurbedrag enkel en hoogstens een intrest verschuldigd zijn, gelijk aan de wettelijke intrestvoet , doch slechts vanaf het verstrijken van zeven werkdagen na een per aangetekende post verstuurde aanmaning aan Intervest Offices & Warehouses NV waaraan laatstgenoemde geen gevolg heeft gegeven zonder gegronde reden. Intervest Offices & Warehouses NV is nimmer gehouden tot enige andere vergoeding wegens laattijdige betaling.

9.2.      Betaling van facturen of gedeelten daarvan ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid voortvloeiend uit wettelijke of reglementaire bepalingen of de overeenkomst/bestelling en houdt geenszins enige goedkeuring van het werk of dienst of aanvaarding van de conformiteit van de levering in. Bij de uitvoering van werken is Intervest Offices & Warehouses NV steeds gerechtigd om bij de betaling der facturen 10% in te houden als zekerheid, tot volledige en definitieve oplevering zonder verdere opmerkingen.

De opdrachtnemer kan ook een bankgarantie op eerste verzoek stellen voor dat bedrag, uitgegeven door een gerenommeerde bank met zetel in België.

9.3. Intervest Offices & Warehouses NV heeft ten allen tijde het recht een factuur te protesteren (ook al werd de betreffende factuur reeds (gedeeltelijk) betaald). Noch uit een betaling, noch uit een gebrek aan (tijdig) protest, kan een onherroepelijke erkenning en/of aanvaarding van Intervest Offices & Warehouses NV worden afgeleid.

9.4. Het is de opdrachtnemer nimmer toegestaan enig bedrag te compenseren met bedragen die deze verschuldigd zou zijn aan Intervest Offices & Warehouses NV.

9.5. De opdrachtnemer erkent uitdrukkelijk dat in diens hoofde een resultaatsverbintenis bestaat om een levering en/of dienst volledig te factureren, uiterlijk binnen de 90 dagen na levering, dan wel na het uitgevoerd hebben van de dienst / de voorlopige oplevering. Bij het overschrijden van de genoemde fatale termijn, verliest de opdrachtnemer iedere aanspraak op vergoeding van diens prestaties, zonder dat zulks afbreuk zou doen aan de verplichtingen in hoofde van de opdrachtnemer. 

Artikel 10. Compensatie / Opschorting van betaling

10.1.   Alle bedragen die Intervest Offices & Warehouses NV uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft van de opdrachtnemer, zijn van rechtswege gecompenseerd en kan Intervest Offices & Warehouses NV derhalve onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling verrekenen met de bedragen die Intervest Offices & Warehouses NV aan de opdrachtnemer verschuldigd is of wordt ingevolge eender welke opdracht aan of bestelling bij dezelfde opdrachtnemer.

Intervest Offices & Warehouses NV is tevens gerechtigd, onmiddellijk en zonder ingebrekestelling, in te houden zij het al dan niet voorlopig, alle vergoedingen (in de ruimste zin van het woord, m.i.v. aanpsraken van derden) tot welke de opdrachtnemer gehouden zou kunnen zijn/is conform de voorwaarden, de overeenkomst , of anderszins, ook als de betreffende vergoedingen nog niet (definitief) ten laste zijn gelegd van en/of genomen door de opdrachtnemer. Indien nadien zou blijken dat de opdrachtnemer niet gehouden is, dan wel slechts gedeeltelijk, doch Intervest Offices & Warehouses NV niet foutief gehandeld heeft door de bedragen in te houden, kan zij niet gehouden zijn tot het betalen van enige interest.

10.2.   Intervest Offices & Warehouses NV is te allen tijde gerechtigd om haar betalingsverplichtingen (naar eigen inzichten geheel en/of gedeeltelijk) op te schorten indien de opdrachtnemer een of meerdere verplichtingen (van welke aard ook) uit een overeenkomst met Intervest Offices & Warehouses NV niet nakomt, ook wanneer door Intervest Offices & Warehouses NV en de opdrachtnemer meerdere overeenkomsten zijn gesloten en de niet-nakoming slechts een van de overeenkomsten betreft.

10.3.   Bij faillissement van de opdrachtnemer is Intervest Offices & Warehouses NV gerechtigd om haar betalingsverplichting op te schorten. Alle ingehouden betalingen gelden als zekerheid voor het alsdan voldoen van de wettelijke of contractuele garanties en aansprakelijkheden. De opdrachtnemer stemt hier uitdrukkelijk mee in.

10.4.   De opdrachtnemer doet uitdrukkelijk afstand van het (mogelijke) recht om diens prestaties op te schorten ten gevolge van ENAC (in het bijzonder wanneer Intervest Ofiices & Warehouses NV niet (tijdig) zou voldoen aan haar betalingsverplichtingen). 

Artikel 11 : Ontbinding

11.1.    Intervest Offices & Warehouses NV is gerechtigd, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, dan wel zonder enige termijn in acht te nemen, de overeenkomst (naar eigen inzichten) geheel, dan wel gedeeltelijk als ontbonden te aanzien met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Intervest Offices & Warehouses NV op vergoeding van al haar schade, zodra: 

 1. de opdrachtnemer een of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt of er een redelijke en/of gegronde vrees bestaat dat de opdrachtnemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen, en de opdrachtnemer binnen de veertien (14) dagen geen gunstig gevolg geeft aan een aanmaning bij aangetekend schrijven van Intervest Offices & Warehouses NV om aan zijn verplichtingen te voldoen en/of om voldoende zekerheid te stellen;
 2. de opdrachtnemer sociale en/of fiscale schulden heeft;
 3. de opdrachtnemer ingevolge een aanvraag tot uitstel van betaling, een faillissement of ingevolge overdracht, liquidatie of stopzetting van zijn onderneming, zijn verbintenissen jegens Intervest Offices & Warehouses NV niet nakomt, dan wel indien Intervest Offices & Warehouses NV redelijkerwijze mag aannemen dat de opdrachtnemer deze niet zal (kunnen) nakomen;
 4. op goederen en/of rekeningen van de opdrachtnemer enig bewarend dan wel uitvoerend beslag wordt gelegd, wissels worden geprotesteerd dan wel gelijkaardige feiten zich voordoen, en dit beslag of feit niet binnen een termijn van veertien (14) dagen na een aangetekend schrijven van Intervest Offices & Warehouses NV wordt opgeheven/verholpen;
 5. er zich een geval van overmacht voordoet, zoals brand, zware natuurramp, (kern)oorlog of nucleaire ramp, of andere gevallen van overmacht, telkens met weerslag op het Belgisch grondgebied. 

Intervest Offices & Warehouses NV dient de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven gericht aan de opdrachtnemer te bevestigen. Iedere ontbinding geschiedt te allen tijde ten laste van de opdrachtnemer.

11.2.    Ingeval van ontbinding van de overeenkomst kan Intervest Offices & Warehouses NV kiezen, onverminderd haar recht op vergoeding van schade en kosten, waaronder de meerprijs voor het goed, het werk of de dienst, om:

 1. na voorafgaande schriftelijke mededeling bij aangetekend schrijven, de overeenkomst zelf uit te voeren of te doen uitvoeren en voltooien, op kosten van de opdrachtnemer, door een derde, desgevallend met gebruik van door de opdrachtnemer geleverde materialen en/of reeds verrichte werkzaamheden;
 2. de geleverde materialen voor rekening van de opdrachtnemer aan de opdrachtnemer terug te bezorgen, dan wel het uitgevoerde werk af te breken, met het recht terzake gedane betalingen terug te vorderen.

11.3.    De voorzieningen onder art. 11.2 kunnen tevens toegepast worden en onverminderd de andere rechten, o.m. de rechten op vergoeding (zoals omschreven) van Intervest Offices & Warehouses NV, i.g.v. Intervest Offices & Warehouses NV de overeenkomst niet kan en/of zal aanzien als ontbonden wanneer de opdrachtnemer in gebreke blijft, dan wel wanneer er een redelijke en/of gegronde vrees bestaat dat de opdrachtnemer niet binnen een ingebrekestellingstermijn zal voldoen en/of zal kunnen voldoen, dan wel wanneer de situatie een dringende tussenkomst vereist, dan wel wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat er niet meer vertrouwd kan worden op een degelijke tussenkomst door de opdrachtnemer. Dergelijke tussenkomst zal door Intervest Offices & Warehouses NV gemeld worden aan de opdrachtnemer.

11.4.    Vorderingen van Intervest Offices & Warehouses NV op de opdrachtnemer ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of tussenkomst door een derde zijn onmiddellijk opeisbaar.

De opdrachtnemer langs zijn kant zal hoogstens aanspraak kunnen maken op een vergoeding, tot datum van verzending van het schrijven bedoeld onder art. 11.1 en/of 11.2, voor de geleverde goederen en/of werkzaamheden, doch zulks onverminderd de rechten en aanspraken welke bestaan in hoofde van Intervest Offices & Warehouses NV. 

Artikel 12. Toepasselijk recht/ geschillenregeling

12.1.    Op de overeenkomsten tussen Intervest Offices & Warehouses NV en de opdrachtnemer is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk. Alle geschillen in verband met de totstandkoming, draagwijdte, interpretatie, uitvoering, beëindiging van de overeenkomst of enig ander geschil hetwelk hieruit voortvloeit, zullen enkel kunnen worden beslecht door de rechtbanken  te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Indien Intervest Offices & Warehouses NV door derden wordt aangesproken in rechte voor gelijk welke rechtbank te Antwerpen of elders, zal de opdrachtnemer op eerste verzoek van Intervest Offices & Warehouses NV vrijwillig en op haar eigen kosten, als partij tussenkomen in dit geschil ter vrijwaring van Intervest Offices & Warehouses NV.

De onderstaande bijzonder bepalingen gelden steeds onverminderd de algemene bepalingen en de andere bijzondere bepalingen, waarbij iedere bepalingen als aanvullend begrepen dient te worden.

 

B. BIJZONDER GEDEELTE: AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR WERKEN, MET INBEGRIP VAN BOUW- EN VERBOUWINGSWERKEN

Indien de opdracht, overeenkomst, order of bestelling betrekking heeft op de verwezenlijking, door de opdrachtnemer, van werken, met inbegrip van bouw- of verbouwingswerken, zijn de bepalingen van dit bijzonder gedeelte van toepassing, naast uiteraard het algemeen gedeelte onder A en, indien de aannemingsovereenkomst tevens de levering van goederen en/of diensten omvat, tevens de bijzondere gedeelten onder C en D hieronder inzake respectievelijk de levering van goederen en de levering van diensten. 

Artikel 13. Planning, aansprakelijkheid, aanvang en oplevering van het werk

13.1.    Intervest Offices & Warehouses NV is gerechtigd wijzigingen in het werkschema aan te brengen, indien de voortgang van de werken of andere omstandigheden daartoe noodzaken, zonder dat Intervest Offices & Warehouses NV verplicht is tot vergoeding van schade en kosten als gevolg daarvan, dan wel de opdrachtnemer enige meerkost of meerwerk in rekening kan brengen.

13.2.    Overmacht geeft geen aanleiding tot schorsing of verlenging van de uitvoeringstermijn van de opdracht, behoudens voor gevallen van zware natuurramp, (kern)oorlog of nucleaire ramp, telkens met weerslag op de plaats van uitvoering. De opdrachtnemer wordt geacht bij het aannemen van de bestelling het nodige te hebben voorzien om een correcte en tijdige uitvoering te verzekeren zelfs als er zich bepaalde gebeurtenissen of feiten voordoen, zoals slechte weersomstandigheden en bevoorradingsproblemen, met uitzondering van de weerverletdagen officieel erkend door het Koninklijk Meteorologisch Instituut mits de opdrachtnemer bewijst dat zij op deze dagen in de onmogelijkheid verkeerde om de werken voorwerp van de overeenkomst uit te voeren. Dit laatste kan in ieder geval niet in aanmerking worden voor werkzaamheden welke voldoende beschut, dan wel binnen worden uitgevoerd.

13.3.    De opdrachtnemer dient er bij de uitvoering van zijn opdracht rekening mee te houden dat mogelijk diverse werken tegelijkertijd door meerdere firma's op een bepaalde locatie worden uitgevoerd. Behoudens opzettelijke fout in hoofde van Intervest Offices & Warehouses NV, draagt de opdrachtnemer alle aansprakelijkheden in de meest ruime betekenis in verband met zijn werken, met inbegrip van de aansprakelijkheid op basis van artikel 544 B.W. en de toepasselijke bepalingen van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ongeacht of het gaat over schade aan de werf, aan personen, met inbegrip van derden, en/of aan roerende of onroerende goederen, met inbegrip van goederen van derden.

13.4.    Impliciete aanvaarding of goedkeuring van de werken wordt niet aanvaard. De ingebruikname, het uitblijven van klachten binnen een redelijke termijn, noch de gehele of gedeeltelijke betaling, kunnen bijgevolg worden gezien als aanvaarding of goedkeuring van het werk. Enkel de (definitieve) oplevering kan als aanvaarding der werken in acht genomen worden.

13.5.    Bij overschrijding van de tijdstippen van aanvang en oplevering, zoals bepaald in de overeenkomst, en/of bij niet-naleving van de planning in het werkschema, is Intervest Offices & Warehouses NV gerechtigd om hetzij de overeenkomst, naar eigen inzichten, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer waaraan deze geen gunstig gevolg geeft binnen een termijn van vijf (5) dagen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van kosten of enige schade (m.i.v. winsten e.d.), dan wel zonder enige opzegtermijn in acht te moeten nemen, onverminderd het recht van Intervest Offices & Warehouses NV om schadevergoeding te vorderen, hetzij een vertragingsvergoeding te verrekenen met de bedragen die hij zelf uit hoofde van de overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigd is.

Voor de berekening van deze vertragingsvergoeding wordt verwezen naar de toepasselijke formule bij de wetgeving inzake overheidsopdrachten (zie art. 45 en 46 Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken tot uitvoering van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten), waarbij een minimum vertragingsboete in aanmerking wordt genomen van 1.000,00 EUR / dag en waarbij elke begonnen dag (00.01u), geldt als een volledige dag.

De vergoedingen lopen per kalenderdag vertraging na het verstrijken van de overeengekomen termijnen, en zijn verschuldigd zonder enige ingebrekestelling en zonder dat Intervest Offices & Warehouses NV enige formaliteit dient te vervullen. De vertragingsvergoeding wordt cumulatief toegepast met eventuele andere schadevergoedingen en intresten (bijvoorbeeld wegens huurschade of commerciële schade) die Intervest Offices & Warehouses NV van de opdrachtnemer kan eisen.  

Ingeval tussen Intervest Offices & Warehouses NV en de opdrachtnemer overeengekomen wordt dat bepaalde van de te leveren prestaties of bepaalde onderdelen van de uit te voeren opdracht reeds op vastgestelde tussentijdse data of binnen vastgestelde tussentijdse termijnen door de opdrachtnemer volbracht dienen te zijn en deze tijdstippen door de opdrachtnemer overschreden worden, is Intervest Offices & Warehouses NV eveneens gerechtigd om een vertragingsvergoeding, berekend overeenkomstig de voorgaande bepalingen, toe te passen.

Het voorgaande geldt tevens indien geen termijnen zijn overeengekomen en dit na het verstrijken van een redelijke termijn voor uitvoering en, vanaf de 7 dagen, nadat de opdrachtgever daartoe werd aangemaand door Intervest Offices & Warehouses NV. 

Artikel 14. Kwaliteit en keuring van het werk

14.1.    Het werk wordt uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk werk en volgens de regels van de kunst, en voorts overeenkomstig de inhoud van de overeenkomst en al haar bijlagen in de meest ruime zin en de op het ogenblik van uitvoering strengst geldende technische normen, wetten en overheidsvoorschriften, welke informatie de opdrachtnemer erkent tekennen , onder meer en zeker ook in functie van de bestemming die aan het geleverde of uitgevoerde wordt gegeven door Intervest Offices & Warehouses NV. De opdrachtnemer heeft de plicht om hierover alle nodige informatie zelf op te vragen en op eerste verzoek te verstrekken en kan zich hierbij niet beroepen op een mogelijk verzuim of nalatigheid van Intervest Offices & Warehouses NV, de eventuele architect of enig ander adviseur.

14.2.    Bij afkeuring van het werk of gedeelte daarvan is Intervest Offices & Warehouses NV gerechtigd de daarop betrekking hebbende betaling evenals andere betalingen op te schorten zolang de opdrachtnemer nalaat een correct functionerend werk of goed te leveren zonder gebreken en conform de overeenkomst en tot voldoening van Intervest Offices & Warehouses NV.

14.3.    Goedkeuring bij oplevering of (tussentijdse) inspectie door Intervest Offices & Warehouses NV ontslaat de opdrachtnemer geenszins van garantieverplichtingen of aansprakelijkheden voortvloeiend uit de overeenkomst of wettelijke of reglementaire bepalingen. Intervest Offices & Warehouses NV behoudt dienaangaande al haar rechten. 

Artikel 15. Oplevering

15.1.    Oplevering kan enkel schriftelijk geschieden in een door alle betrokken partijen ondertekend proces-verbaal. De voorlopige oplevering vindt plaats, op verzoek van de opdrachtnemer, op het ogenblik dat de werkzaamheden in hun geheel voltooid zijn. De voorlopige oplevering impliceert slechts de vaststelling van de beëindiging van de werken en de overdracht aan Intervest Offices & Warehouses NV van het risico van verlies of beschadiging van het afgewerkte gebouw door toeval of overmacht. Alleen de definitieve oplevering houdt de aanvaarding en goedkeuring van de werken in. De opdrachtnemer blijft derhalve alleszins aansprakelijk voor alle (zichtbare en verborgen) gebreken tot aan de definitieve oplevering.

15.2.    De definitieve oplevering vindt plaats, op verzoek van de opdrachtnemer, één jaar na de datum van de ondertekening van het proces-verbaal van voorlopige oplevering. Alleen het proces-verbaal van definitieve oplevering geldt als aanvaarding van de werken. Gedurende tien jaar vanaf de definitieve oplevering blijft de opdrachtnemer aansprakelijk voor alle gebreken bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 B.W. alsook voor alle verborgen gebreken die niet vallen onder  de artikelen 1792 en 2270 B.W. en die binnen een redelijke termijn nadat ze zichtbaar worden of schade of stoornis met zich meebrengen worden gemeld. Dit geldt ook voor verergeringen van zichtbare gebreken. Alle eventuele herstellingswerken doen een nieuwe tienjarige aansprakelijkheidstermijn lopen. Iedere aansprakelijkheidstermijn begint ten vroegste te lopen vanaf de dag na de ondertekening van het proces-verbaal van definitieve oplevering.

15.3.    Er wordt overeengekomen dat alle gebreken die niet kunnen worden opgemerkt bij de goedkeuring van de werken en slechts nadien zichtbaar worden, verborgen gebreken zijn. De oplevering en aanvaarding dekt dus enkel de manifest zichtbare gebreken op dat ogenblik. 

Artikel 16. Erkenning en andere bijkomende voorschriften

16.1.    Indien de overeenkomst/bestelling betrekking heeft op de verwezenlijking, door de opdrachtnemer, van bouw- of verbouwingswerken, dient de opdrachtnemer verplicht als aannemer erkend te zijn, minstens voor de overeengekomen categorieën van werkzaamheden, over een actueel attest van erkenning te beschikken en dit attest op het eerste verzoek van Intervest Offices & Warehouses NV mee te delen. Daarenboven dient de opdrachtnemer aan te tonen geen sociale en fiscale schulden te hebben.

16.2.    Bij verlies van erkenning en/of in geval van sociale en/of fiscale schulden is Intervest Offices & Warehouses NV gerechtigd om 90 % van de waarde der werken in uitvoering vanaf datum van verlies van erkenning in te houden als garantie ten overstaan van de R.S.Z. en de administratie der belastingen. Bij verlies van erkenning zal Intervest Offices & Warehouses NV gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden zoals voorzien in artikel 11. Iedere gebeurlijke schade is ten laste van de opdrachtnemer. Alle betalingen worden geschorst zonder enige intrestvordering of schadevergoeding ten nadele van Intervest Offices & Warehouses NV en dit tot de toestand van de opdrachtnemer geregulariseerd is en er nergens nog achterstallen of vorderingen naar aanleiding van het verlies van erkenning en/of t.o.v. de overheid openstaan.

16.3.    Op de opdrachtnemer rust de verplichting om iedere wijziging van diens erkenning als aannemer en/of vermeende of werkelijke inbreuk op de reglementering inzake de erkenning van aannemers en/of (fiscale en/of sociale) schulden onmiddellijk te melden aan Intervest Offices & Warehouses NV. 

Artikel 17. ABR-verzekering

17.1.    Indien de overeenkomst/bestelling betrekking heeft op de uitvoering van een bouw- of verbouwingswerk en Intervest Offices & Warehouses NV een ABR-verzekering voor het bouwwerk heeft afgesloten, zijn de voorwaarden daarvan voor de opdrachtnemer ter inzage. Op de opdrachtnemer rust de verplichtingen die in de verzekeringsvoorwaarden aan de (mede)verzekerden worden opgelegd. De opdrachtnemer zal zijn aandeel in de kosten voor deze verzekering proportioneel voldoen. De kosten van de ABR-verzekering die ten laste zijn van de opdrachtnemer, zullen in onderling overleg worden verrekend of aangerekend.

De opdrachtnemer dient zelf na te gaan of een afdoende ABR-verzekering voorhanden is.

Indien Intervest Offices & Warehouses NV zulke verzekering niet zelf afgesloten heeft, dan wel indien deze niet afdoende zou zijn, is de opdrachtnemer gehouden, op eigen initiatief zelf een dergelijke verzekering af te sluiten en het bewijs hiervan, op eerste verzoeken ,aan Intervest Offices & Warehouses NV voor te leggen.

17.2.    Voor goederen door de opdrachtnemer op het werk aangevoerd, aanvaardt Intervest Offices & Warehouses NV geen aansprakelijkheid voor schade door diefstal of vandalisme. Zolang deze goederen niet definitief zijn verwerkt in het bouwwerk, kan evenmin een beroep worden gedaan op enige ABR-verzekering. 

Artikel 18. Bouwplaats

18.1.    De opdrachtnemer dient de orders en instructies van of namens Intervest Offices & Warehouses NV op te volgen. Hij zal het werk uitvoeren volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap, zoals de Belgische en dwingende Europese normen, STS (eengemaakte Technische Specificaties) - voorschriften en WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf) - documenten, laatste versie (op het ogenblik van de uitvoering). Hij erkent integraal alle nuttige documenten en plannen te bezitten en volledig geïnformeerd te zijn over de aard en eisen van het werk.

18.2.    De opdrachtnemer staat in voor de afsluiting en beveiliging van de bouwplaats. Hij verzekert de afloop van regenwater, afvloeiing van grachten en riolen. Hij plaatst de nodige borstweringen aan uitgravingen en voorziet de nodige signalisaties en verlichting. Hij zorgt o.m. ook voor de nodige veiligheidsnetten.

18.3.    Algemeen erkende of door de overheid in de CAO voorgeschreven zon- en feestdagen, vakantie- of andere vrije dagen, dan wel weerverlet, gelden ook voor de opdrachtnemer en diens personeel, op het bouwwerk tewerkgesteld. Intervest Offices & Warehouses NV is voor eventuele schade dientengevolge, alsook indien door staking en/of lock-out bij de opdrachtnemer of derden geen gebruik kan worden gemaakt van de diensten van de opdrachtnemer niet aansprakelijk. Alle bovenvermelde periodes of mogelijke voorvallen dienen door de opdrachtnemer ingecalculeerd te worden in de opgegeven, bindende en bijgevolg niet verlengbare uitvoeringstermijn, met uitzondering van de weerverletdagen officieel erkend door het KMI.

De opdrachtnemer houdt in het bijzonder rekening met de conformiteit en naleving van de geldende voorschriften, zoals onder meer het ARAB, de Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de voorschriften inzake brandveiligheid.

De opdrachtnemer dient zijn materieel zelf te lossen en ter plaatse te brengen in het gebouw, dan wel de plaats van uitvoering, en dient daartoe zelf te voorzien in alle benodigde hulpmiddelen, kranen, hijstoestellen e.d.

18.4.    De opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de door hem op de bouwplaats gebruikte materialen en/of materielen en/of machines afdoende verzekerd zijn tegen contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid onder de gebruikelijke voorwaarden en met voldoende dekking, minstens rekening houdend met de omvang van het totaalproject, met inbegrip van aansprakelijkheid voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade toegebracht aan onder- en bovengrondse leidingen,  kabels en nutsvoorzieningen, en met inbegrip van foutloze aansprakelijkheid op grond van artikel 544 B.W.

Op het eerste verzoek van Intervest Offices & Warehouses NV zal de opdrachtnemer een kopie overhandigen van de afgesloten verzekeringspolis en het bewijs van de betaling van de verzekeringspremies.

18.5.    Intervest Offices & Warehouses NV is, naar eigen en gemotiveerde inzichten, gerechtigd personeel van de opdrachtnemer de toegang tot het bouwwerk te ontzeggen c.q. te laten verwijderen, bij ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag, e.d.

18.6.    De opdrachtnemer neemt de nodige netheid in acht en draagt zorg voor het dagelijks en regelmatig opruimen en verwijderen van verpakkingsmateriaal, overtollig materiaal en afval. Afvalstoffen dienen conform de toepasselijke (milieubeschermende) voorschriften te worden behandeld en gescheiden, en ter verwerking aangeboden aan daartoe erkende instanties en/of bedrijven. Voldoet de opdrachtnemer hieraan niet, na aanzegging daartoe, dan is Intervest Offices & Warehouses NV gerechtigd om, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, een derde hiermee te belasten en deze kosten door te rekenen aan de opdrachtnemer.

Op eerste verzoek zal de opdrachtnemer de nodige attesten van verwijdering aanleveren.

Als Intervest Offices & Warehouses NV zelf voorzieningen heeft getroffen voor verzameling van afval, dan wel opruiming of reiniging van de plaats van uitvoering of levering, aanvaardt de opdrachtnemer om op het eerste verzoek van Intervest Offices & Warehouses NV en in verhouding tot het belang van zijn werkzaamheden of leveringen, zijn aandeel te voldoen in de kost hiervan aan marktconforme voorwaarden.

18.7.    De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zijn personeel en aangestelden en is gehouden tot het treffen van de vereiste maatregelen overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften, instructies en vereisten, overeenkomstig huidige algemene voorwaarden en de aanwijzingen van Intervest Offices & Warehouses NV, evenals overeenkomstig instructies of bemerkingen vanwege overheidsinstanties, waaronder de Arbeidsinspectie. Hij staat in voor de veiligheid en bewaking van zijn materieel en goederen.

De opdrachtnemer staat onder meer ook in voor :

 • gebeurlijke schade veroorzaakt door de werkzaamheden aan de aan het bouwterrein palende roerende of onroerende zaken, onafhankelijk van het gegeven of een plaatsbeschrijving werd opgemaakt (welke verplichting louter en alleen ten laste ligt van de opdrachtnemer), en aan gelijk welke partij en/of derden met inbegrip van schade waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is zonder fout op grond van artikel 544 B.W. Alle schade veroorzaakt door of naar aanleiding van de uitvoering der werken, wordt door de opdrachtnemer vergoed zonder verhaal tegenover Intervest Offices & Warehouses NV en ter diens volledige ontlasting en vrijwaring;
 • de bescherming, instandhouding en integriteit van de bestaande constructies en werken alsmede hun bescherming en bewaring;
 • de gevolgen van arbeidsongevallen van zijn personeel en/of aangestelden, evenals voor de gevolgen van ongevallen die door of naar aanleiding van de werken veroorzaakt zijn aan derden.

18.8.    Intervest Offices & Warehouses NV kan elektriciteit en water beschikbaar stellen, uitsluitend te gebruiken voor de gebruikelijke gereedschappen, werkzaamheden en verlichting op de bouwplaats, vanaf de beschikbaar gestelde en geplaatste verdeelpunten. Het gebruik, aanbrengen en onderhoud van gereedschappen, kabels en werkverlichting vanaf deze verdeelpunten zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer. Intervest Offices & Warehouses NV heeft het recht de kosten van het beschikbaar stellen van elektriciteit en water in rekening te brengen.

Indien deze voorzieningen zouden falen, kan zulks nimmer ten laste gelegd worden van Intervest Offices & Warenhouses NV en kan zulks nimmer enige weerslag hebben op de uitvoeringstermijn.

De opdrachtnemer dient zelf na te gaan of er voorzieningen ter beschikking worden gesteld en, in voorkomend geval, of deze voldoende zijn, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zelf dient te voorzien.

18.9.    Dient de opdrachtnemer graafwerkzaamheden te verrichten, dan is hij verplicht zich tijdig en voldoende te vergewissen van de juiste ligging van zich eventueel in de bodem bevindende ondergrondse leidingen, kabels en nutsvoorzieningen. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan onder- of bovengrondse leidingen, kabels en nutsvoorzieningen en staat in voor de vergoeding van alle schade geleden door gelijk welke derde. Bovendien zal de opdrachtnemer in alle omstandigheden de regels inzake grondverzet eerbiedigen.

18.10.  De opdrachtnemer zal er op toezien dat éénieder (hijzelf inclusief) de nodige veiligheidsplannen voorlegt aan de veiligheidscoördinator en het gecoördineerd veiligheidsplan dat door deze wordt ingevoerd en dat dit door iedereen wordt nageleefd. Alle andere verplichtingen die door de opdrachtnemer moeten of kunnen worden vervuld in verband met bovenvermelde wetgeving, bijvoorbeeld melding aan de administratie arbeidsveiligheid, het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB), e.d., zullen door hem worden uitgevoerd. Als een verplichting wettelijk niet kan gedelegeerd of overgedragen worden aan de opdrachtnemer, zal deze Intervest Offices & Warehouses NV tijdig schriftelijk verwittigen, zodat deze het nodige kan doen. Hij zal voor zover wettelijk mogelijk Intervest Offices & Warehouses NV ter zake geheel vrijwaren.

De opdrachtnemer ziet er eveneens op toe dat voormelde documenten worden overgemaakt aan Intervest Offices & Warehouses NV bij de voorlopige oplevering van de bouwwerken. Deze overdracht zal genoteerd worden in het proces-verbaal van voorlopige oplevering. De maatregelen die uit hoofde van deze bepalingen moeten worden genomen, ook deze die worden voorgeschreven door de veiligheidscoördinator, zijn ten laste van de opdrachtnemer die hiervoor geen meerkost of andere bedragen of lasten in rekening kan brengen bij Intervest Offices & Warehouses NV. Personen die de veiligheids-, gezondheids-, en milieurichtlijnen niet naleven en/of zich niet kunnen identificeren zullen van de bouwplaats verwijderd worden.

Bij een inbreuk op deze bepaling, kan Intervest Offices & Warehouses NV lastens de opdrachtnemer, op diens kosten, die dit aanvaardt, alle maatregelen treffen die zij nuttig acht om te voldoen aan bovenvermelde verplichtingen en dit in de ruimste zin.

18.11.  De opdrachtnemer dient bij de voorlopige oplevering het "as built"-dossier aan Intervest Offices & Warehouses NV te overhandigen.

Artikel 19. Voorzieningen

Het is aan de opdrachtnemer om alle nodige voorzieningen te treffen die hij volgens de wetten en reglementen en redelijke verwachtingen moet voorzien op de plaats van uitvoering der werken of levering der goederen.

 

C. BIJZONDER GEDEELTE: LEVERING VAN GOEDEREN

Dit gedeelte, naast het algemeen gedeelte (A), is van toepassing op iedere levering van goederen aan Intervest Offices & Warehouses NV.

Van zodra de opdracht, overeenkomst, order of bestelling verder gaat dan de levering van goederen maar ook plaatsing, incorporatie of bewerking van deze goederen inhoudt, geldt, behoudens dit bijzonder gedeelte inzake de levering van goederen, tevens het voorgaande bijzonder gedeelte inzake de aannemingsvoorwaarden (B), naast uiteraard het algemeen gedeelte (A). Indien de opdracht, overeenkomst, order of bestelling verder gaat dan de levering van goederen, maar tevens betrekking heeft op de levering van diensten, geldt, behoudens dit bijzonder gedeelte inzake de levering van goederen, tevens het hierna opgenomen bijzonder gedeelte inzake de levering van diensten (D), naast uiteraard het algemeen gedeelte (A). 

Artikel 20. Wijze en plaats van levering

20.1.    Levering geschiedt op kosten van de opdrachtnemer op de overeengekomen plaats van levering. Het transport geschiedt derhalve voor rekening en risico van de opdrachtnemer, welke een afdoende verzekering dient te voorzien.

20.2.    Beschadigingen ontstaan bij laden, transport en lossen, zijn voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij deze onbetwistbaar aantoont dat de schade is ontstaan door schuld van Intervest Offices & Warehouses NV. De goederen worden geleverd op de plaats (m.i.v. verdieping) genoemd in de overeenkomst.

20.3.    De opdrachtnemer dient de goederen zelf te lossen en met eigen materiaal ter plaatse te brengen in het gebouw dan wel op de plaats van uitvoering van het werk waarvoor de goederen bestemd zijn of op iedere andere overeengekomen plaats van levering. 

Artikel 21. Tijdstip van levering

21.1.    De goederen worden geleverd op de in de overeenkomst genoemde datum/binnen de in de overeenkomst vastgestelde termijn of overeenkomstig het door Intervest Offices & Warehouses NV opgestelde leveringschema. Indien geen datum/termijn is overeengekomen, dient levering te geschieden binnen een redelijke termijn. Indien Intervest Offices & Warehouses NV niet in staat is om de goederen op de overeengekomen datum/binnen de overeengekomen termijn/conform het opgestelde leveringschema in ontvangst te nemen, dan is de opdrachtnemer verplicht de goederen op zijn kosten en op zijn risico te bewaren, te beveiligen en alle benodigde maatregelen tot behoud van de kwaliteit te nemen totdat de levering alsnog plaatsheeft.

21.2.    Intervest Offices & Warehouses NV is gerechtigd om de in de overeenkomst dan wel in het leveringschema genoemde data/termijn van levering nader vast te stellen door afroep, en deze daarmee desgevallend in te passen in de voortgang van het werk zonder tot enige extra vergoeding gehouden te zijn.

21.3.    Onverminderd het recht om te harer keuze en beoordeling de nakoming en schadevergoeding te vorderen, is Intervest Offices & Warehouses NV gerechtigd om, indien niet conform de overeenkomst of conform het leveringschema wordt geleverd, de overeenkomst te ontbinden zoals voorzien in artikel 11.

Artikel 22. Eigendomsovergang

22.1.    Onmiddellijk nadat de goederen conform de overeenkomst geleverd zijn, gaat de eigendom van deze goederen over op Intervest Offices & Warehouses NV. Het risico blijft bij de opdrachtnemer tot op de eindbestemming ingeval deze niet de plaats van levering is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen dat er een vroegere risico-overdracht plaatsvindt.

22.2.    Bij terugzending en/of niet-aanvaarding van de goederen worden eigendom en risico geacht niet op Intervest Offices & Warehouses NV te zijn overgegaan. 

Artikel 23. Aanvaarding van de levering

23.1.    Pas na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de levering door Intervest Offices & Warehouses NV wordt deze geacht te zijn aanvaard voor wat betreft manifest zichtbare gebreken, ongeacht de in artikel 22 omschreven eigendomsovergang. Na datum van levering is Intervest Offices & Warehouses NV nog gedurende tenminste 30 werkdagen bevoegd tot keuring, onder welk voorbehoud iedere levering plaatsvindt.

23.2.    Goedkeuring en aanvaarding van de geleverde goederen door Intervest Offices & Warehouses NV slaan louter op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van deze goederen. Indien de geleverde goederen verpakt en/of gebundeld werden afgeleverd, heeft de goedkeuring en aanvaarding uitsluitend betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de colli.

23.3.    Bij afkeuring wordt de opdrachtnemer hiervan zo snel mogelijk door Intervest Offices & Warehouses NV schriftelijk of op enige andere wijze op de hoogte gesteld, en is de opdrachtnemer gehouden het geleverde op eerste verzoek en op eigen kosten terug te halen.

23.4.    Onverminderd zijn recht op ontbinding en/of schadevergoeding is Intervest Offices & Warehouses NV na afkeuring gerechtigd om binnen een door haar te stellen termijn een nieuwe levering te verlangen zonder tot enige extra vergoeding gehouden te zijn.

23.5.    Intervest Offices & Warehouses NV is gerechtigd de betaling van niet gekeurde en/of afgekeurde zaken op te schorten. 

Artikel 24. Verpakking

Verpakking wordt door Intervest Offices & Warehouses NV niet betaald, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Eventueel betaalde verpakking wordt op eerste verzoek van Intervest Offices & Warehouses NV teruggenomen onder onmiddellijke restitutie van het betaalde.

 

D. BIJZONDER GEDEELTE : PRESTATIE VAN DIENSTEN

Dit gedeelte, naast het algemeen gedeelte (A), is van toepassing op iedere prestatie van diensten aan Intervest Offices & Warehouses NV.

Van zodra de opdracht, overeenkomst, order of bestelling verder gaat dan de prestatie van diensten maar tevens betrekking heeft op de levering van goederen, geldt, behoudens dit bijzonder gedeelte inzake de prestatie van diensten, tevens het voorgaande bijzonder gedeelte inzake de levering van goederen (C), naast uiteraard het algemeen gedeelte (A). Indien diezelfde opdracht, overeenkomst, order of bestelling daarenboven de plaatsing, incorporatie of bewerking van de geleverde goederen inhoudt, vindt het bijzonder gedeelte inzake de aannemingsvoorwaarden (B) eveneens toepassing. 

Artikel 25. Wijze en plaats van dienstverlening

25.1.    De opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de te presteren diensten worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en dat de gepresteerde diensten in hun geheel beantwoorden aan de in de overeenkomst/bestelbon gestelde kwalitatieve en andere vereisten.

25.2.    De diensten dienen gepresteerd te worden op de in de overeenkomst/bestelbon vastgestelde plaats. Indien geen plaats werd vastgesteld, dan wel kan worden vastgesteld, worden de diensten gepresteerd op de zetel van Intervest Offices & Warehouses NV.

25.3.    Indien de opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke instructie of toestemming van Intervest Offices & Warehouses NV werkzaamheden of prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de oorspronkelijke dienstverleningsovereenkomst vallen, zal Intervest Offices & Warehouses NV daarvoor geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.

25.4.    Enkel indien Intervest Offices & Warehouses NV de opdrachtnemer voorafgaandelijk en schriftelijk verzocht heeft of deze voorafgaandelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend om werkzaamheden of prestaties te verrichten die buiten de inhoud of omvang van de oorspronkelijke dienstverleningsovereenkomst vallen, zal Intervest Offices & Warehouses NV, behoudens de in de oorspronkelijke overeenkomst afgesproken prijs, een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn. Bij gebreke van enige overeenkomst met betrekking tot deze bijkomende vergoeding, zal deze worden begroot op basis van de in de sector van de opdrachtnemer gebruikelijke tarieven. 

Artikel 26. Tijdstip van de prestatie van de diensten

26.1.    De diensten worden gepresteerd op de in de overeenkomst genoemde datum/binnen de in de overeenkomst vastgestelde termijn of overeenkomstig het door Intervest Offices & Warehouses NV opgestelde tijdsschema. Indien de opdrachtnemer niet in staat is om de diensten op de overeengekomen datum/binnen de overgekomen termijn/conform het opgestelde tijdsschema te presteren, dan is de opdrachtnemer gehouden om alle benodigde maatregelen te nemen opdat de te presteren diensten alsnog, en dit binnen het kortst mogelijke tijdsbestek, effectief gepresteerd kunnen worden.

26.2.    Intervest Offices & Warehouses NV is gerechtigd om de in de overeenkomst, dan wel in het tijdsschema, vastgestelde data/termijn van dienstverlening nader vast te stellen door afroep, en deze daarmee in te passen in de voortgang van de dienstverlening, zonder tot enige extra vergoeding gehouden te zijn.

26.3.    Onverminderd het recht om te harer keuze en beoordeling de nakoming en schadevergoeding te vorderen, is Intervest Offices & Warehouses NV gerechtigd om, indien niet conform de overeenkomst (m.i.v. art. 26.1) of conform het tijdsschema wordt gepresteerd, de overeenkomst te ontbinden zoals voorzien in artikel 11 en 13.

26.4.    Bij gebreke aan enige afspraak omtrent de termijn waarbinnen bijkomende werkzaamheden of prestaties door de opdrachtnemer, bedoeld in artikel 25.4., verricht dienen te worden, zullen deze door de opdrachtnemer worden volbracht binnen de normale, voor de betrokken werkzaamheden vereiste, i.e. redelijke, termijn, bij overschrijding waarvan Intervest Offices & Warehouses NV gerechtigd is om haar verzoek tot of toestemming met de bijkomende dienstverlening eenzijdig in te trekken zonder enige vergoeding, van welke aard dan ook, verschuldigd te zijn onverminderd het recht van Intervest Offices & Warehouses NV om de overeenkomst te ontbinden conform artikel 11 en/of om schadevergoeding te eisen. 

Artikel 27. Aanvaarding van de gepresteerde diensten

27.1.    Pas na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de gepresteerde diensten door Intervest Offices & Warehouses NV worden deze geacht aanvaard te zijn. Na de datum waarop de dienstverlening door de opdrachtnemer beëindigd wordt, is Intervest Offices & Warehouses NV nog gedurende tenminste 30 werkdagen bevoegd tot keuring, onder welk voorbehoud iedere prestatie van diensten plaatsvindt.

27.2.    Bij afkeuring van de gepresteerde diensten wordt de opdrachtnemer hiervan zo snel mogelijk door Intervest Offices & Warehouses NV schriftelijk of op enige andere wijze op de hoogte gesteld.

27.3.    Onverminderd zijn recht op ontbinding en/of schadevergoeding is Intervest Offices & Warehouses NV na afkeuring gerechtigd om binnen een door hem te stellen termijn een correcte dienstverlening te verlangen zonder tot enige extra vergoeding gehouden te zijn.

27.4.    Intervest Offices & Warehouses NV is gerechtigd de betaling van niet gekeurde / afgekeurde dienstverlening op te schorten. 

© Intervest Offices & Warehouses 2017 – Alle rechten voorbehouden – Disclaimer & privacy