Rol van de bestuursorganen

Rol van de raad van toezicht

De raad van toezicht is één van de twee bestuursorganen van Intervest en is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap, voor alle handelingen die op grond van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten specifiek aan hem worden voorbehouden en staat daarnaast ook in voor het toezicht op de directieraad.

De raad van toezicht van Intervest bestaat uit 5 leden, waarvan 3 onafhankelijke leden. De onafhankelijke leden voldoen conform artikel 7:87 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen allen aan de negen onafhankelijkheidscriteria van bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

De raad van toezicht vergadert minstens 4 maal per jaar.

De raad van toezicht heeft als hoofddoel te streven naar een duurzame waardecreatie door de vennootschap, rekening houdend met zowel de legitieme belangen van aandeelhouders als van andere stakeholders, middels (i) het bepalen van de strategie van de vennootschap, (ii) het tot stand brengen van een doeltreffend, verantwoord en ethisch leiderschap, en (iii) het houden van toezicht op de prestaties van de vennootschap.

Het Corporate Governance Charter geeft nadere toelichting over onder andere de rol van de raad van toezicht, de verantwoordelijkheden en de samenstelling van de raad van toezicht, het profiel van de leden, de wijze van vergaderen en beraadslagen, het voorzitterschap, de taken, de vertegenwoordiging en de evaluatiemethode.

Rol van de directieraad

De directieraad bezit, conform artikel 7:110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 17.1 van de statuten, de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering of de raad van toezicht bevoegd zijn.

Het Corporate Governance Charter geeft nadere toelichting over onder andere de rol en bevoegdheden van de directieraad, de samenstelling ervan, het voorzitterschap, de wijze van vergaderen, beraadslagen en stemmen, de rapporteringsplicht en de evaluatiemethode.

De leden van de directieraad zijn benoemd voor onbepaalde duur.