Dividendbeleid

Het uitkeringsbeleid wordt door de raad van bestuur van Intervest bepaald en na het einde van elk boekjaar ter goedkeuring voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Intervest is een gereglementeerde vastgoedvennootschap met een wettelijke uitkeringsverplichting van minimaal 80% van het nettoresultaat, aangepast voor niet-kasstroomelementen, bepaalde gerealiseerde meer- en minderwaarden op verkopen van vastgoedbeleggingen en schuldverminderingen.

In het kader van haar aangekondigde groeistrategie wenst Intervest uit strategisch oogpunt voldoende liquiditeiten uit haar operationele activiteiten beschikbaar te houden in de vennootschap.

Intervest heeft daarom in maart 2016 besloten een brutodividend voor boekjaar 2016, 2017 en 2018 te voorzien van minimum € 1,40 per aandeel (onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2019). Dit komt neer op een gemiddelde pay-out ratio van 80% tot 90% van het verwachte EPRA-resultaat over deze 3 jaar samen.