Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een sterk duurzaamheidsbeleid zal meer en meer evolueren van een nice-to-have naar een absolute must-have. Daarom wil Intervest een voortrekkersrol spelen met duurzaamheid als wezenlijk onderdeel van haar DNA. Voor Intervest betekent duurzaamheid ook het langetermijnwelzijn van het eigen team, de huurders en hun medewerkers. Het uiteindelijke doel is om op een duurzame en toekomstbestendige wijze waarde te creëren voor al haar stakeholders vastgelegd in een duurzaamheidsstrategie en duurzaamheidsdoelstellingen.

Duurzaamheid is een deel van het DNA van Intervest. Waarbij we het lange termijn welzijn van team Intervest, onze klanten en in het verlengde de medewerkers van onze huurders ook onder duurzaamheid verstaan.

Gunther Gielen

Rapportering over duurzaamheid

Het duurzaamheidsverslag betreffende 2021 is opgesteld in het Engels.

Duurzaamheidsstrategie

Intervest evalueert voortdurend de mate waarin haar investerings- en beheersprocessen in overeenstemming zijn met de volgende internationale normatieve normen:

 1. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG's) van de Verenigde Naties (VN)
 2. De 10 Global Compact-principes van de VN
 3. De 7 VN ‘Women’s empowerment’ principes 
 4. De European Public Real Estate sustainable Best Practices Recommendations (EPRA sBPR)
 5. De EU Taxonomie Regulering 

Het verbeteren van de ESG-prestaties is een integraal onderdeel van de waardecreatiestrategie op lange termijn en is verankerd in het DNA van Intervest.

Het doel is om gezonde en inspirerende omgevingen te creëren en van werkplekken inclusieve ankers te maken met focus op de gezondheid en het welzijn van huurders en medewerkers.

Intervest heeft de 17 SDG's van de VN onderschreven en vertaalt deze sinds 2018 naar haar dagelijkse werkzaamheden. In samenwerking met Voka heeft zij in 2018, 2019, 2020 en 2021 jaarlijks minimaal 10 SDG's gerealiseerd en voor elk van deze jaren het Voka Charter Duurzaam Ondernemen ontvangen. Bovendien heeft Intervest, omdat elke SDG over de periode van 3 jaar minstens één keer is gerealiseerd, het internationaal erkende UNITAR ‘SDG Pioneer’-certificaat behaald.
 

 

Gunther Gielen & Alex

In de loop der jaren heeft Intervest vijf SDG’s geselecteerd als hoofddoelstellingen voor haar duurzaamheidsstrategie.

Dit zijn de SDG's waaraan Intervest op lange termijn de grootste positieve bijdrage denkt te kunnen leveren, terwijl de negatieve impact zoveel mogelijk beperkt blijft.

 • SDG 1
 • SDG 2

Speerpunten

De analyse van de duurzaamheidsdomeinen waarop Intervest een maximale impact kan hebben, gecombineerd met de dialoog met haar stakeholders, resulteerde in drie grote speerpunten.

Toekomstbestendige gebouwen/ Energie-efficiëntie

Vastgoed is verantwoordelijk voor 36% van de totale CO2-uitstoot in de Europese Unie. Een vastgoedspeler, kan en moet een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van de klimaatverandering en de gevolgen ervan. Energie-efficiëntie is een logisch aandachtspunt bij het professioneel beheer van vastgoed, zowel bij de aankoop van nieuwe en oude gebouwen, bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en bij het beheer van de bestaande portefeuille.

Intervest neemt de LCE (Life Cycle Energy) mee in haar ontwikkelingsprogramma's, in haar herontwikkelingsprogramma's en in de ontwikkeling van nieuwe projecten. Voor de gehele portefeuille gebeurt op recurrente basis een duurzaamheidsevaluatie per asset .

Gezondheid en welzijn

Intervest gelooft dat medewerkers het best in staat zijn om bij te dragen aan het succes van het bedrijf als ze zich gelukkig voelen, gezond en betrokken zijn. Bij het creëren van een optimale balans spelen veel factoren een rol. Als werkgever wil Intervest actief een positieve en productieve werkplek creëren en medewerkers de middelen bieden om een gezonde mentale, fysieke en emotionele levensstijl te bevorderen.

Er zijn vier domeinen waarin Intervest denkt haar medewerkers te kunnen helpen met gezondheid en welzijn:

 • in de fysieke ruimte van het kantoor
 • door het stimuleren en faciliteren van gewoonten op het gebied van fysieke gezondheid
 • door mensen te helpen de juiste balans te vinden tussen werk en privé en
 • door hen uit te rusten met de vaardigheden en competenties die ze nodig hebben om op hun best te zijn.

Intervest heeft een transparante structuur en communiceert open met haar medewerkers. Inspraak in de organisatie van het werk, innoverende projecten, secundaire arbeidsvoorwaarden, uitgebreide opleidingsmogelijkheden en een gedetailleerd welzijnsbeleid zijn dan ook essentieel.

Dit alles ook met oog voor de (lokale) noden van de gemeenschap.

Integriteit en conformiteit

Corporate governance is een instrument om op evenwichtige wijze om te gaan met de uiteenlopende belangen van verschillende belanghebbenden. In die zin moet zij in de eerste plaats gericht zijn op het beperken en op de juiste wijze omgaan met belangenconflicten die inherent zijn aan het werken in een ondernemingsstructuur. Duidelijke regelingen inzake belangenconflicten en transparante communicatie met belanghebbenden zijn daarom essentieel om ervoor te zorgen dat de middelen van de onderneming middelen van de onderneming worden gebruikt in het belang van de belanghebbenden. Op die manier creëert goed bestuur waarde en duurzame groei.

 

 • Genk Green Logistics
 • Greenhouse BXL

2030 Belangrijkste duurzaamheidsverbintenissen

In 2022 werd het ESG-charter met specifieke doelstellingen zoals de vermindering van de CO2 uitstoot opgesteld. Het heeft tot doel duurzaamheid te integreren in alle bedrijfsactiviteiten en te zorgen voor een continue optimalisatie van duurzaam ondernemen binnen Intervest en ten aanzien van externe stakeholders.
Het doel op lange termijn is om de portefeuille te laten presteren in lijn met de belangrijkste globale duurzaamheidsdoelstellingen.

De roadmap tot 2030 wil daarom de focus houden op de drie speerpunten die voortkomen uit de dialoog met de stakeholders en de materialiteitsindex.

E: Toekomstbestendige gebouwen / Energie-efficiëntie

 • Verminderen van ingebedde en operationele koolstof (CO2-uitstoot)
 • Meer groene gebouwen
 • Uitbreiding van gebouwbeheersystemen
 • Monitoring Life Cycle Carbon Emission (LCE) voor relevante projecten
 • Uitbreiding installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen
 • Uitbreiding groene financiering

S: Gezondheid & welzijn werknemers / klanten

 • Investeren in opleiding en beroepskwalificaties
 • Zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving

G: Bedrijfsintegriteit en naleving / ethiek

 • Blijvende focus op corporate governance
 • Voortgezette implementatie van gedragscode
 • Klokkenluidersregeling

 

 • Laadpalen
 • Zonnepanelen

Nieuws

Als algemene leidraad kiest Intervest voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoestellingen van de Verenigde Naties voor haar duurzaamheidsstrategie en de selectie van speerpunten. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor andere doelstellingen. Integendeel. Samen met Voka werkt Intervest om alle 17 SDG’s aan bod te laten komen.