Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Intervest streeft vanuit de huidige maatschappelijke context naar een samenhangend en duurzaam maatschappelijk beleid in lijn met de verwachtingen van alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers en andere stakeholders.

Intervest heeft hiervoor diverse maatregelen geïmplementeerd op het vlak van bescherming van het milieu, de zorg voor het welzijn van klanten en personeel en dit met oog voor maatschappelijk engagement en deugdelijk bestuur.

Zorg voor het milieu

Het zorgen voor de omgeving komt tot uiting in het opvolgen van de duurzaamheidsprestaties van de gebouwen in de portefeuille (op basis van de BREE-AM-In-Use methodiek) en het gebruik van duurzame producten en materialen bij herontwikkeling of nieuwbouw en in de turnkey-solutionsprojecten.

Om de energie-efficiëntie van de bestaande gebouwen te verbeteren en tegelijk het comfort voor de gebruikers te verbeteren, heeft Intervest eveneens reeds verschillende relightingprojecten uitgevoerd. Verder wordt bij het vervangen van technische installaties zo veel mogelijk gebruik gemaakt van moderne technologieën om het verbruik te verminderen en de efficiëntie te verbeteren. Zo worden bij de vervanging van HVAC-systemen in de kantoren steeds systemen met warmtewisselaars geïntroduceerd en worden bij de logistieke gebouwen energie-management-systemen toegepast om de efficiëntie van de bestaande systemen te verbeteren.

Met een proactief aankoopbeleid op het vlak van energie (elektriciteit en gas) slaagt de vennootschap erin voor haar klanten interessante prijzen te bekomen. Bovendien is de aangekochte elektriciteit 100 % groene stroom.

Op verschillende daken van de logistieke ­gebouwen van Intervest zijn installaties gerealiseerd voor de opwekking van elektriciteit door middel van zonne-energie. In de meeste gevallen heeft de vennootschap hiervoor aan gespecialiseerde partijen langdurige opstalrechten verleend op de daken, zonder dat de vennootschap zelf eigenaar is van de PV-installatie, enkele uitzonderingen zoals in Luik niet meegerekend.

Ook door haar ver doorgedreven aanpak van afvalverwijdering geeft Intervest invulling aan haar duurzaamheidsstreven. Zo bestaat de mogelijkheid om enerzijds restafval, PMD en anderzijds papier- en kartonafval te scheiden. Verder zijn er mogelijkheden voorzien voor de recyclage van minder standaard afvalsoorten zoals batterijen, inktpatronen, vertrouwelijke documenten, hout, glas en tl-lampen.

Zorg voor de dialoog

Met alle stakeholders is op regelmatige basis overleg gepland. Op deze manier beoogt Intervest met haar stakeholders een goede relatie die gebaseerd is op vertrouwen en voortdurende optimalisatie.
Ieder kwartaal rapporteert een uitgebreid pers­bericht over de operationele en financiële toestand van de vennootschap. De raad van bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar. Met de medewerkers zijn er op frequente basis overlegmomenten voorzien.
Meerdere keren per jaar peilt Intervest naar de tevredenheid van de klanten en dit zowel rechtstreeks via de medewerkers als via een online bevraging.
De zorg voor het maatschappelijk welzijn vertaalt zich voor de klanten en hun medewerkers ook in de voorzieningen in de omgeving van de gebouwen en in de gebouwen zelf.

Zorg voor de klanten

Voor alle multi-tenantkantoor- en logistieke gebouwen organiseert Intervest gemeenschap­pelijke evacuatie-oefeningen met als doel desgevallend snel en efficiënt het gebouw te kunnen evacueren.
Erg gewaardeerd is de dienstverlening voor het dagelijkse beheer van de gebouwen die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is. Intervest heeft een modulair aanbod met onder andere schoonmaakdiensten, bewaking, energie, receptiediensten, kleine klusjes, technische interventies enz.
Op specifieke locaties zoals Mechelen Campus, opgevat als een interactieve community, is een ruim aanbod van voorzieningen voorhanden om het dagdagelijkse leven van de kantoorgebruikers zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken. Zo is er een broodjesbar/restaurant, strijkatelier, klusjesdienst, kindercrèche, fitnesscenter, seminarieruimte met vergaderzalen enz.

Zorg voor de medewerkers

Intervest voorziet per team en individueel opleidingsmogelijkheden in functie van de noden van het individu of het team en de werkzaamheden. Daarnaast werkt de vennootschap aan een specifiek traject op maat voor de zogenaamde oudere werknemers aangepast aan de noden van de betrokken medewerker.
Naast de regelmatige functioneringsgesprekken is er voor elke medewerker jaarlijks een evaluatiemoment voorzien. Het is de gelegenheid bij uitstek om de wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. 
Intervest streeft een gezonde balans na tussen werk en persoonlijke levenssfeer en biedt voldoende flexibiliteit in het werk rekening houdend met individuele omstandigheden.
Omdat de boog niet altijd gespannen moet staan, wordt ook de nodige aandacht besteed aan sociale aspecten van samenwerken zoals teambuilding, incentives enz., wat ook tot uiting komt in het sociaal engagement van de vennootschap (zie verder).


Zorg voor deugdelijk bestuur

Intervest hecht veel belang aan eerlijkheid, integriteit en openheid in haar bedrijfsvoering zowel in de interne omgeving als extern in de relaties met de diverse stakeholders.
Bij corporate governance staat in detail wat op dit vlak is voorzien.


Zorg voor het ­maatschappelijke welzijn

Intervest heeft over de jaren heen op talrijke momenten blijk gegeven van haar sociaal engagement op diverse terreinen.

To Walk Again, een stichting die voor mensen met een fysieke beperking fondsen verzamelt om het aanbieden van postrevalidatie en sportfaciliteiten mogelijk te maken, kan sinds meerdere jaren rekenen op de steun van Intervest.

OP.RECHT.MECHELEN, het 2 jaar durende Mechelse stadsfestival ter ere van 400 jaar rechtspraak in het Hof van Savoye, wil via een rijk cultuuraanbod in al haar diversiteit de begrippen “recht” en “rechtvaardigheid” emotioneel vertalen voor het grote publiek. Intervest steunt dit initiatief door leegstaande ruimten ter beschikking te stellen van de organisatie van het festival als opslagruimte, repetitieruimte, atelier enz. en door bij elke concrete vraag of probleem van de organisatie mee te denken over efficiënte en pragmatische oplossingen.