Geconsolideerde balans

ACTIVA in duizenden €30.09.2019 31.12.201831.12.201731.12.201631.12.2015
VASTE ACTIVA926.289 867.582

663.846

612.373635.218

Immateriële vaste activa

499 508

501

3313

Vastgoedbeleggingen

924.686 866.504

662.539

610.944634.416

Andere materiële vaste activa

755 400

611

702792

Financiële vaste activa

331 156

182

3830

Handelsvorderingen en andere vaste activa

18 14

13

137

VLOTTENDE ACTIVA

30.061 19.582

15.572

12.79013.181
Activa bestemd voor verkoop4.250 0000

Handelsvorderingen

14.093 10.120

9.609

6.6016.957

Belastingsvorderingen en andere vlottende activa

5.514 5.092

3.471

3.9133.593

Kas en kasequivalenten

2.918 1.972

728

412598

Overlopende rekeningen 

3.286 2.398

1.764

1.8642.033

TOTAAL ACTIVA

956.350 887.164

679.418

625.163648.399

 

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

in duizenden €

30.09.2019 31.12.201831.12.201731.12.201631.12.2015
EIGEN VERMOGEN500.469 477.208

359.366

326.085321.736
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij499.891 476.617

359.366

326.085321.703

Kapitaal

222.957 219.605

167.720

152.948147.980

Uitgiftepremies

173.104 167.883

111.642

90.82184.220

Reserves

62.033 55.015

58.818

61.73463.549

Nettoresultaat van het boekjaar

41.797 34.114

21.186

20.58225.954

Minderheidsbelangen

578 591

0

033

VERPLICHTINGEN

455.881 409.956

320.052

299.078326.663

Langlopende verplichtingen

338.329 297.951

255.584

223.953231.467

Langlopende financiële schulden

320.640 288.573

252.371

219.703226.054
  • Kredietinstellingen
285.741 253.725

192.675

160.142166.625
  • Andere
34.899 34.848

59.696

59.56159.429

Andere langlopende financiële verplichtingen 

11.643 3.460

2.020

3.3304.507

Andere langlopende verplichtingen

1.208 3.010

1.001

920906
Uitgestelde belastingen - verplichtingen4.838 2.90819200

Kortlopende verplichtingen

117.552 112.005

64.468

75.12595.196

Kortlopende financiële schulden

88.135 87.282

46.805

62.01279.158
  • Kredietinstellingen
23.135 30.631

46.805

62.01279.157
  • Andere
65.000 56.651001

Andere kortlopende financiële verplichtingen

111 152

3

130

Handelsschulden en andere kortlopende schulden

7.717 5.249

2.290

2.6556.335

Andere kortlopende verplichtingen

2.290 1.774

217

232186

Overlopende rekeningen 

19.299 17.548

15.153

10.2139.517

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

956.350 887.164

679.418

625.163648.399