Intervest Offices & Warehouses verbindt zich ertoe om uw privacy te beschermen en te respecteren, overeenkomstig dit privacybeleid. 

In dit privacybeleid verwijzen de begrippen Intervest,wij, we of ons naar Intervest Offices & Warehouses, gevestigd te 2600 Berchem, Uitbreidingsstraat 66 en met ondernemingsnummer 0458.623.918.

 

1. Op wie is dit privacybeleid van toepassing? 

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking door Intervest van de persoonsgegevens van huurders (inclusief hun aangestelden, bv.  werknemers en contractanten) in het kader van de diensten die Intervest aan de huurders verstrekt (hierna de “Diensten”).

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Ons beleid is om enkel persoonsgegevens te verzamelen en verwerken die strikt noodzakelijk zijn in het kader van onze professionele dienstverlening.

In het algemeen verzamelen wij enkel professionele gegevens van medewerkers en/of vertegenwoordigers van onze bedrijfsklanten zoals naam, professioneel e-mail adres, telefoonnummer, functie, naam departement.

 

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • het beheren van onze klantenrelaties (‘Customer Relationship Management’); 
 • het ontwikkelen van onze activiteiten en diensten (zoals het identificeren van behoeften van klanten en verbeteringen in de dienstverlening)
 • activiteiten in het kader van het algemeen beheer van onze gebouwen nl. onderhoud en schades, toegangsbeheer, etc.
 • facturatie en boekhouding
 • onderhouden en gebruiken van IT-systemen
 • marketing en communicatie
 • organisatie van evenementen
 • beheren van juridische geschillen

 

4. Rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

 • als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben; 
 • als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is;
 • als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen (bv. als we uw gegevens nodig hebben voor interne administratieve doeleinden, om de beveiliging van het netwerk en de gegevens te waarborgen of om fraude te voorkomen);
 • wanneer u hiermee hebt ingestemd, bijvoorbeeld wanneer u hebt ingestemd met een vrijwillige deelname aan een tevredenheidsenquête.

 

5. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

In het kader van de Diensten kunnen wij uw persoonsgegevens delen met:

 • onze vestigingen / andere entiteiten van de Intervest groep
 • onze zakelijke partners zoals IT dienstverleners of partners voor onderhoud en herstellingen;
 • overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie);
 • banken en verzekeraars;
 • onze professionele adviseurs (bv. advocatenkantoren en consultancybureaus);
 • leveranciers van IT gerelateerde diensten.

We zullen uw gegevens ook aan derden bekendmaken:

 • indien we een bedrijfstak of activa verkopen of kopen, waarbij we uw gegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijfstak of activa zullen meedelen;
 • indien Intervest of nagenoeg al haar activa overgenomen worden door een derde, waarbij de klantgegevens van Intervest deel van de overgedragen activa kunnen zijn;
 • indien we ertoe verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen om een wettelijke verplichting na te komen of om de rechten, eigendom of veiligheid van Intervest, onze klanten of anderen te beschermen. 

 

6. Doorgifte van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens aan een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgeven indien dit adequaat is (i) om één van de doeleinden te bereiken, die uiteengezet zijn in punt 3 en/of (ii) om uw gegevens bekend te maken aan een derde partij in overeenstemming met punt 5 van dit privacybeleid. 

Als uw gegevens doorgegeven worden buiten de EER, zullen we erop toezien dat uw gegevens beschermd worden met behulp van de volgende beveiligingsmechanismen:

 • de wetten van het land waarnaar uw gegevens doorgegeven worden, garanderen een passend niveau van gegevensbescherming (artikel 45 AVG); of
 • de doorgifte valt onder de door de Europese Commissie goedgekeurde clausules inzake gegevensbescherming (artikel 46.2 AVG) of onder het EU-US- Data Privacy Framework; of
 • de doorgifte is gebaseerd op bindende bedrijfsvoorschriften (artikel 47 AVG), een goedgekeurde gedragscode (artikel 40 AVG); een goedgekeurd certificeringsmechanisme (artikel 42 AVG); een goedgekeurde overeenkomst inzake gegevensdoorgifte (artikel 46.3 AVG); of clausules inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen door de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (artikel 46.2 AVG).

Indien u meer gegevens wenst te ontvangen over de doorgifte van uw gegevens buiten de EER en/of de beveiligingsmechanismen die zijn ingevoerd (inclusief de manier waarop u een kopie hiervan kan ontvangen), kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u hieronder in punt 10 vindt.

 

7. Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken:

RechtenWat betekent dit?
1. Recht om geïnformeerd te worden U heeft het recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en uw rechten.
2. Recht op inzage U heeft een recht op toegang tot de gegevens die wij over u bewaren - dit is omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de gegevens die wij over u hebben, en om u in staat te stellen na te gaan of wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming;
3. Recht op rectificatie U heeft het recht te vragen dat wij uw persoonsgegevens aanpassen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
4. Recht op gegevenswissing U heeft in bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat uw persoonsgegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden.
5. Recht op beperking van de verwerkingU heeft het recht om in bepaalde omstandigheden het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te 'blokkeren' of tegen te houden. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen wij uw persoonsgegevens nog steeds bewaren, maar niet verder gebruiken.
6. Recht op overdraagbaarheid van gegevensIn bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat u deze gegevens voor eigen doeleinden kunt hergebruiken voor verschillende diensten.
7. Recht om zich te verzetten tegen de verwerkingIn bepaalde omstandigheden heeft u het recht om u te verzetten tegen een bepaalde verwerking. In het bijzonder wanneer deze verwerking gebaseerd is op onze legitieme belangen of steunt op het algemeen belang; wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketing doeleinden (met inbegrip van profiling) of wanneer wij uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke- of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden verwerken in bepaalde omstandigheden.
8. Recht om uw toestemming in te trekken Indien u toestemming hebt gegeven voor iets wat wij met uw persoonsgegevens doen, heeft u ten allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken (dit betekent evenwel niet dat iets dat wij voordien, met uw toestemming, met uw persoonsgegevens hebben gedaan onwettig is). Dit omvat onder andere uw recht om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.

Voor meer informatie over uw rechten of indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u ons contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens.

Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Wij houden uw persoonsgegevens bij zolang wij Diensten aan u verstrekken, tenzij:

 • Wij uw persoonsgegevens nodig hebben in het kader van een actueel of potentieel geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw persoonsgegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of
 • Wij uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval wij uw persoonsgegevens zullen bewaren zo lang als vereist door die verplichting.

 

8. Wat gebeurt er als u de door ons gevraagde gegevens niet verstrekt of als u vraagt dat we de verwerking van uw gegevens stopzetten?

Onze mogelijkheid om: 

 • onze verplichtingen uit onze overeenkomst met u of 
 • de op ons toepasselijke wettelijke verplichtingen

na te komen, hangt soms af van de mogelijkheid om toegang te hebben tot en gebruik te maken van bepaalde persoonsgegevens over u. Bijgevolg kan het feit dat u ons bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt ertoe leiden dat wij één of meer toepasselijke wettelijke of contractuele verplichtingen schenden of dat wij de Diensten niet kunnen uitvoeren.

 

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor enige geautomatiseerde besluitvorming. 

 

10. Contactgegevens

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of één van uw rechten wenst uit te oefenen, contacteer ons dan op:

Intervest Offices & Warehouses nv
Uitbreidingstraat 66
2600 Berchem (Antwerpen)

+32 3 287 67 67

gdpr@intervest.be

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord op een klacht of indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
Telefoonnummer: +32 (0)2 274 48 00

Email: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be