Intervest Offices & Warehouses (hierna “Intervest”) verbindt zich ertoe om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Deze privacy verklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Intervest de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectie procedures bij Intervest.

In deze privacyverklaring verwijzen de begrippen “Intervest”, “wij”, “we” of “ons” naar de firma Intervest Offices & Warehouses met ondernemingsnummer 0458-623-918, gevestigd in 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 66.

 

1. Gegevens die we over u verzamelen

Intervest verwerkt persoonsgegevens die relevant zijn in het kader van de werving- en selectieprocedure.

Dit betreft in ieder geval de gegevens en documenten die door de sollicitant zelf worden verstrekt zoals het CV met daarin o.a. contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres) en woonplaats van de sollicitant en een eventueel toegevoegde foto.

Verder kunnen relevant zijn: de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de werkgeschiedenis van de sollicitant. Voor bepaalde functies kan een verklaring van goed gedrag en zeden worden gevraagd.

Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een psychologische test of een assessment. In dat geval worden aan de degenen die met de uitvoering daarvan belast zijn, die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op het assessment en verkrijgt Intervest de resultaten van het assessment.

De gegevens die we over u vergaren, worden door ons opgeslagen, gebruikt en beschermd in overeenstemming met:

 • de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; en
 • de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (AVG), en alle overeenkomstige of gelijkwaardige nationale wet- of regelgeving in België;

in elk geval zoals van kracht en van toepassing en zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of vervangen (hierna “Wetgeving inzake Gegevensbescherming” genaamd).

 

2. Welk gebruik wordt er gemaakt van uw informatie?

Intervest gebruikt uw gegevens om uw kandidatuur te beoordelen in het kader van een openstaande vacature.
Wij hebben uw gegevens nodig voor:

 • wervings- en selectiedoeleinden nl. om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarvoor u solliciteert;
 • om met u te communiceren;
 • (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een sociaalmedia-onderzoek;
 • (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een screening of een assessment.

 

3. Rechtsgrond

Uw gegevens worden vergaard en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen

 • uw toestemming voor bijvoorbeeld het vragen van referenties en andere achtergrond onderzoeken
 • voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (voor de finale kandidaat die wordt aangenomen)

 

4. Mededeling van uw gegevens

Met het oog op de hierboven uiteengezette doeleinden kunnen we uw gegevens delen met:

 • onze vestigingen / andere entiteiten binnen de Intervest-groep

 • dienstverleners op het vlak van rekrutering. 

 

5. Doorgifte van uw gegevens

Uw gegevens worden in principe niet doorgegeven aan een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Indien dit wel het geval zou zijn, zullen we erop toezien dat uw gegevens beschermd worden met behulp van de volgende beveiligingsmechanismen:

 • de wetten van het land waarnaar uw gegevens doorgegeven worden, garanderen een passend niveau van gegevensbescherming (artikel 45 AVG); of
 • de doorgifte valt onder de door de Europese Commissie goedgekeurde clausules inzake gegevensbescherming (artikel 46.2 AVG) of onder het EU-US-Privacy Shield; of
 • de doorgifte is gebaseerd op bindende bedrijfsvoorschriften (artikel 47 AVG), een goedgekeurde gedragscode (artikel 40 AVG); een goedgekeurd certificeringsmechanisme (artikel 42 AVG); een goedgekeurde overeenkomst inzake gegevensdoorgifte (artikel 46.3 AVG); of clausules inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen door de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (artikel 46.2 AVG).

 

6. Uw rechten

U kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die Intervest over u verzamelt en deze laten corrigeren, overdragen of verwijderen door een verzoek op te sturen naar gdpr@intervest.be

Indien U vragen of klachten heeft of indien u wilt reageren op deze privacyverklaring, dan kan u contact opnemen met gdpr@intervest.be

Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail met "verzoek i.v.m. privacy van gegevens" in de onderwerpregel. Wij zullen uw verzoek zo snel als praktisch mogelijk is beantwoorden. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om op uw verzoek te reageren, komen we naar u terug en laten het u dan weten.

 

7. Bewaring van uw gegevens

De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken.

In het bijzonder zullen we uw gegevens betreffende uw sollicitatie gedurende maximaal 6 maanden na uw sollicitatie bijhouden.

 

8. Wat gebeurt er als u de door ons gevraagde gegevens niet verstrekt of als u vraagt dat we de verwerking van uw gegevens stopzetten?

De mogelijkheid om u aan te werven hangt af van de mogelijkheid om toegang te hebben tot en gebruik te maken van bepaalde gegevens over u. Als u ons de gevraagde gegevens dus niet bezorgt of als u ons vraagt om de verwerking van uw gegevens stop te zetten, kan dit inhouden dat wij het werving- en selectieproces niet kunnen uitvoeren.

 

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken uw gegevens niet voor enige geautomatiseerde besluitvorming gebaseerd op uw gegevens.

 

10. Contactgegevens

Vragen, commentaren en verzoeken omtrent deze privacyverklaring (met inbegrip van uw bovenstaande privacyrechten moeten gericht worden aan:
Intervest Offices & Warehouses nv
Uitbreidingstraat 66
2600 Berchem (Antwerp)
T. +32 3 287 67 67
gdpr@intervest.be